Leveringsvilkår

og andre bestemmelser vedrørende hjemmerenhold og øvrige renholdstjenester

Ved inngåelse av avtale om rengjøringstjenester fra Grønt Renhold AS gjelder disse leveringsbetingelser.

Den som kjøper tjenester fra Grønt Renhold AS omtales i disse leveringsbetingelser som Kunden.

Renhold utføres i henhold til tilbud og arbeidsbeskrivelse begge partene ble enige om under tidligere korrespondanse.

Arbeidsbeskrivelsen virker som bidrag til avtalen.

I. Generelle bestemmelser

1. Oppdragets art/omfang

Grønt Renhold AS påtar seg å sørge for renhold for Kunden i henhold til utfylt dokument – oppdragsskjema (arbeidsbeskrivelse) og alt det partene ble enige om i forhold til dets innhold. Eventuelle endringer i oppdragets art og omfang, herunder eventuelle tillegg i forhold til ovenstående skal angis skriftlig og aksepteres av begge partene for å være bindende. Alle eventuelle endringer skal meldes inn senest 2 virkedager før oppdragets dato.

2. Samarbeidets oppstart/lengde

Avtalen inngås for ubestemt tid med en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 – en måned. Det er ikke mulig å avbestille rengjøring under oppsigelsestiden. Oppsigelse skal være skriftlig som e-post sendt til post@gront-renhold.no. Avtalen må sies opp før den siste i måneden og løper påfølgende måned.

3. Oppdragets lengde

Oppdragets pris er basert på arbeidsomfanget iht. en gjeldende oppdragsbeskrivelse/vaskeskjema levert av kunden samt utgangspunktet i en gjennomsnittlig bolig av oppgitte kvadratmeter. Pris per gang for renholdstjenesten inkluderer også reisekostnader og andre utgifter knyttet til transport.

Oppdraget begynner når arbeidsteamet/renholderen er framme hos kunden, stopper bilen og pakker ut vaskemidler og utstyr. Oppdraget slutter når teamet kommer tilbake til bilen med vaskesaker. Eventuelle kommentarer/bemerkninger som kunden meddeler vasketeamet er også en del av oppdragets omfang og faktureres tilsvarende på timebasis. Dersom kunden ikke er til stede til avtalt tid eller ikke har gjort nødvendige forberedelser som fører til at vasketeamet må avvente med oppstart av oppdraget/vente på kunden, faktureres ventetiden tilsvarende på timebasis.

Grønt Renhold må ved behov kunne ha mulighet til å sette seg ned på et pauserom hos kunden for å ta en matpause. En eventuell pause blir registrert i bedriftens system og vil tidsmessig ikke påvirke serviceleveransen.

4. Oppdragets utførelse

Tjenesten avtales for en bestemt ukedag; ved oppdrag som utføres hver annen/fjerde/sjette uke avtales det også hvilken uketype (partall/oddetall) gjelder for oppdraget. Rundt årsskiftet, i forbindelse med høytider, ferie, sommeropphold eller annet slags oppholdsperioder som kan påvirke den avtalte vaskefrekvensen, er det ukedagen samt uketypen som er avgjørende for valg av oppstartsdato etter oppholdet. Grønt Renhold skal i utgangspunktet planlegge oppdrag etter dette prinsippet. Dersom Kunden ønsker å endre uketypen/ukedagen, er det selvsagt mulig å avtale en annen løsning. Dette må likevel avtales individuelt.

5. Prisjusteringer

Ovenstående priser er gjenstand for årlig regulering i henhold til konsumprisindeksen (KPI). Utgangspunktet for beregning er den måned avtalen inngås. Justering, med angivelse av nye priser, skal varsles skriftlig før iverksettelse.

6. Kontaktperson

Våre kunderådgivere sammen med renholdslederen er ansvarlig for alle utførte oppgaver.

II. Samarbeidsregler

1. Endringer i avtalen

Kunden kan ikke pålegge Grønt Renhold AS endringer utover det som med rimelighet kunne påregnes på avtaletidspunktet. Alle endringene som kan medvirke til overtredelse av opprinnelig avtalt arbeidstid må Kunden informere om skriftlig i forkant av minst 48 timer, innen kontorets åpningstider.

2. Oppdragets utførere

Til oppdraget benytter Grønt Renhold AS sine egne ansatte. Grønt Renhold AS følger tariffbaserte avtaler, herunder Renholdsoverenskomsten. Renholdsoppdraget skal utføres etter normal bransjestandard. Spesielle krav/utvask/desinfisering eller andre særlige oppdrag avtales særskilt. Grønt Renhold AS skal sørge for nødvendig vaskeutstyr og -midler med mindre partene ble enige om noe annet.

3. Avbestillinger

Dersom Kunden avbestiller oppdraget innen 1 dag før oppdraget skal utføres, betales ikke noe avbestillingsgebyr. Avbestilling må registreres innen kontorets åpningstider mandag til fredag mellom 08:00 og 15:30. Dersom Kunden avbestiller oppdraget senere enn 1 dag før oppdraget skal utføres, vil Kunden belastes med pris i sin helhet. Grunnen til dette er at Grønt Renhold er lovpålagt til å betale sine ansatte for et tidligere bekreftet oppdrag, som ble avbestilt senere enn 1 dag før oppdragets planlagte oppstart. Kunden har likevel ikke rett til å avbestille tjenesten i løpet av oppsigelsesperioden.

4. Nøkler og alarmkoder

Nøkler og alarmkoder blir trygt oppbevart iht. våre sikkerhetsrutiner. Eventuell alarm med kode forutsettes oppgitt til Grønt Renhold. Hvis Kunden ikke leverer nøkkel, må noen være til stede ved oppdragets start og avslutning med mindre partene ble enige om noe annet. Det er Kundens ansvar å sørge for at Grønt Renhold får tilgang til boligen for å utføre vasken. Skriftlig kvittering utstedes ved mottakelse av nøkler.

5. Klargjøring for renhold

Vi forutsetter at boligen blir ryddet og klargjort for renhold, slik at alle løse eiendeler som kan hindre i vasken (f.eks. klær, leketøy, skitne tallerkener, glass) blir fjernet fra overflatene som skal vaskes. Dette gjelder særlig gulv, kjøkkenbenker, bord og vinduskarmer. Dersom stryking/sengetøyskift er en del av arbeidsomfanget, forutsetter vi at rent sengetøy ligger klar til skift rett ved siden av senga og strykebrett, strykejern og alle klær som skal strykes ligger/står også klar til bruk da vasketeamet kommer inn i boligen.

6. Vedlikehold mellom vask

Hjemmerenhold er en tjeneste som forutsetter enkel rengjøring av boligen for å holde det rent på omtrent samme nivå utover lengre tid. Derfor er det viktig at Kunden påtar seg vedlikehold av boligen i mellomtiden. Fjerning av matrester, insekter, skadedyr, sot, gamle kaffe-/vinflekker eller andre flekker som kommer fra sølt drikke, vannskader, osv. er ikke en del av hjemmerenholdet o.l. og må avtales særskilt. Dersom kunden ønsker grundig vask/skrubbing/flekkfjerning som en del av det jevnlige arbeidsomfanget, må han/hun gi beskjed om dette før avtalen inngås.

7. Mangler på kunden sin side

Grønt Renhold forbeholder seg retten til å forlate boligen/lokalene uten å utføre avtalte rengjøringstjenester dersom Kunden ikke gir tilgang til boligen/lokalene til avtalt tid, eller ikke har utført de nødvendige forberedelser (jfr. punkt 5. og 6., samme kapittel). For øvrig forbeholder Grønt Renhold seg retten til å fakturere Kunden for ekstra arbeidstid (utenfor avtale) dersom vasken viser seg betydelig mer tidskrevende enn avtalt på grunn av manglende/mangelfull rydding/klargjøring/vedlikehold (jfr. punkt 5. og 6., samme kapittel).

8. Ansvar for skader

Selv om vi er forsiktige; gjenstander som er emosjonelt og/eller fysisk uerstattelige bes fjernet før vårt besøk. Vi setter pris på at hjemmet er sikret forsvarlig, at f.eks. løse ledninger, dårlig oppheng med mer er utbedret. Våre kunder er forsikret dersom vi, mot formodning og ved uhell, skulle komme til å skade en gjenstand når oppdraget uføres. Det er kun den direkte fysisk forvoldte skaden som dekkes. Grønt Renhold er ikke ansvarlig for skader som skyldes gjenstandens beskaffenhet.

9. Ankomsttid

Vi forbeholder oss rett til å bestemme nøyaktig ankomstpunkt innen opprinnelig avtalte tidsrammer. Kunden må likevel bli varslet om det minst én dag før. Varsel med informasjon om ankomsttid er å forstå som informasjon, ikke bekreftelse. Det at Kunden ikke får varslet er hermed ikke å forstå som en anledning til at oppdraget ikke skal utføres.

10. Endring av fast vaskedag

Avtalen inngås for en bestemt ukedag når renholdet skal utføres. Både Kunden og Grønt Renhold AS har rett til endre dagen, det er likevel nødvendig å informere om endringen i god forkant og med den andre partens samtykke. Dersom vask som framgår av avtalen ikke blir avlyst, men på grunn av forhold som ligger på Kundens side ikke blir utført, belastes Kunden med full pris for vasken.

11. Fridager

Når arbeidsdager faller på bevegelige helligdager eller andre offisielle fridager faller renholdet på disse dagene bort. Bevegelige helligdager er fridager og en evt. avtale om renhold disse dagene må avtales særskilt.

12. Mangler ved utførelse

Mangler ved arbeidet skal umiddelbart meldes skriftlig til en ansvarlig hos Grønt Renhold AS senest 2 dager etter arbeidets utførelse. En slik reklamasjon skal beskrive manglene for å kunne ta den med i betraktning.

Grønt Renhold AS vil da uten opphold ta stilling til om forholdet kan utbedres. Dersom utbedring skal skje, skal dette skje senest samme dag eller påfølgende virkedag etter at reklamasjon er mottatt. Om utbedring ikke er mulig å utføre innen rimelig tid, kan Kunden kreve et forholdsmessig prisavslag. Dersom Kunden nekter at utbedring gjennomføres, skal dette saklig grunngis og varsles før utbedring iverksettes.

13. Ekstra arbeidstid

Grønt Renhold tar forbehold om rett til å bruke mer tid på tjeneste og fakturere oppdraget på timebasis, hvis rengjøringen skjer etter lengre opphold enn det som følger av den avtalte frekvensen.

14. Kredittsjekk

Grønt Renhold tar forbehold om å foreta kredittsjekk av Kunden for å forsikre godt samarbeid mellom partene.

III. Grønt Renholds ansatte

1. Taushetsplikt

Partene har gjensidig taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den andre partens forretningsmessige eller personlige forhold, herunder fortrolige opplysninger. Med fortrolige opplysninger menes all informasjon som parten har fått kjennskap til, som ikke er alminnelig kjent, og som parten etter en forsiktig vurdering bør forstå kan ha betydning for den andre parten å hemmeligholde. Taushetsplikten gjelder også etter oppdragets avslutning.

2. Uregistrert arbeid

Kunden er kjent med at avtale om uregistrert (svart) arbeid er ulovlig i henhold til norsk lov. Dersom Kunden inngår avtale med en av Arbeidsgivers ansatte om ubetalt eller svart arbeid, er dette et mislighold av denne Avtalen. Kunden er erstatningsansvarlig overfor Grønt Renhold AS for det samme antall timer/ganger Kunden har benyttet en ansatt eller tidligere ansatt hos Grønt Renhold AS etter en slik Avtale.

3. Ansettelse av Grønt Renhold sine ansatte

Kunden kan ikke ansette eller benytte en tidligere arbeidstaker i Grønt Renhold AS i seks måneder etter at han/hun har avsluttet sitt arbeidsforhold hos Grønt Renhold AS eller seks måneder etter at denne oppdragsavtalen er avsluttet.

4. Forsikring

Grønt Renhold AS har arbeidsgiveransvar overfor sine ansatte som er i tjeneste hos Kunden og er erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper og reglene som fremkommer av skadeserstatningsloven. Grønt Renhold AS har ansvarsforsikring etter vanlige vilkår, og forsikringsbevis kan fremvises for kontroll om Kunden ber om det.

Grønt Renhold AS har tegnet alle lovbestemte forsikringer samt ansvarsforsikring på inntil 10 mill. kr. Vi oppfyller myndighetenes krav og har et godkjent system for internkontroll/HMS.

5. Faste renholdere på oppdrag

Grønt Renhold står fritt til å benytte hvilken som helst av våre renholdsmedarbeidere til de konkrete renholdsoppdrag. Selv om konkret renholdsmedarbeider er skriftlig avtalt vil ikke Kunden ha krav på fremmøte fra denne personen ved sykdom, oppsigelse eller andre omstendigheter som gjør det umulig for Grønt Renhold å tilby rengjøring fra denne renholder.

6. Høydebegrensning

Daglig rengjøring omfatter alle renholdsobjekter som er omtalt i dette dokumentet og som kan nås fra gulvet uten bruk av stige eller andre spesialverktøy for renhold i store høyder. Hjemmerenhold omfatter bare de aktiviteter som kan utføres uten bruk av særlige sikringstiltak (stillaser, lift o.l.).

IV. Tvister i tilknytning til avtalen

Tvister mellom partene i tilknytning til oppdragsavtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke minnelighet kan oppnås kan hver av partene kreve tvisten løst ved ordinær rettergang, med mindre partene er enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Rett verneting for rettslig behandling av tvisten er renholdstedets verneting i henhold til tvistelovens bestemmelser.

V. Betaling og fakturering av oppdrag

1. Fakturering

Månedsbeløpet faktureres i hver påfølgende måned med forfall på 14 dager. Faktura sendes i utgangspunktet på e-postadresse, med mindre noe annet er avtalt. Kunden vil også faktureres for ikke utførte oppdrag dersom arbeidet ikke blir utført som følge av forhold på Kundens side.

2. Kredittsjekk

For å betale med faktura, må Kunden angi sitt personnummer eller organisasjonsnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at Kunden er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Kunden kan ikke ha noen betalingsanmerkninger.

3. Administrasjonsgebyr

Kunden faktureres også for administrasjonsgebyr og/eller papirfakturagebyr som kommer i tillegg til den avtalte prisen. Administrasjonsgebyr gjelder for hver faktura som sendes en gang i måneden og utgjør for tiden kr 40,- inkl. mva.

4. eFaktura/AvtaleGiro

Det er mulig å gjøre betalingen enklere ved å opprette en eFaktura/AvtaleGiro i nettbanken. Dette kan Kunden gjøre etter å ha mottatt den første fakturaen fra oss.

5. Vesentlig mislighold

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan Grønt Renhold AS heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Gjentatt manglende betaling er å anse som vesentlig mislighold.

6. Prisjusteringer

Prisjustering kan skje i forbindelse med endrede markedsmessige forhold. Dette gjelder særlig årlig tariffoppgjør. Ettersom markedsmessige forhold og årlig tariffoppgjør kan skje i varierende perioder og uten forutsigbarhet, forbeholder Grønt Renhold AS seg rett til å justere prisen tilsvarende.

VI. Flyttevask – særlige bestemmelser

Felles vaskeomfang for alle rom

Det vi utfører vanligvis i forbindelse med et slikt oppdrag er vask fra A til Å, og innebærer bl.a. følgende:

 • Rengjøring av alle „rene” flater inkl. vegger og gulv, tørrmopping av tak (kan bestilles vask av tak med vaskemidler dersom det er nødvendig)
 • Innvendig og utvendig vask av alle fastmonterte skap, hyller og lignende
 • Vindusvask
 • Baderengjøring
 • Kjøkkenrengjøring
 • Utvendig rengjøring av tilgjengelige ventiler, avtrekksvifter, stikkontakter o.l.
 • Rengjøring av karmer og lister

Standard flyttevask omfatter ikke boliger hvor det har vært et dårlig renhold, eller boliger som må trenger et renhold som er mer tidskrevende enn det som er normalt for bolig av tilsvarende størrelse. Dette kan også omfatte boliger som er utformet eller innredet slik at renholdet i boligen tar ekstra lang tid. Vi forutsetter at boligen er normalt vedlikeholdt. Ved avvik må dette opplyses om før avtalen inngås, oppdrag utføres da på timebasis. Dette gjelder spesielt ved røyking og annen type mislighold.Prisene forutsetter at boligen er tømt for møbler.

Vi forutser at nøkler skal hentes på oppdragsstedet eller et annet sted i nærheten (f. eks. hos nabo) – hvis det ikke ble avtalt på en annen måte. Vi forutser at nøklene skal tilbakeleveres rett etter oppdragets utførelse på oppdragsstedet eller et annet sted i nærheten (f. eks. at de skal legges inn i postboks) – hvis det ikke ble avtalt på en annen måte. Kjøretillegg ved henting/levering av nøkler: 630 kr inkl mva/time.

OBS! Vi forutser at det er nok belysning, tilgang til varmt vann og oppvarming i boligen (særlig viktig om vinteren) og at:

 1. Boligen er tømt for møbler og søppel slik at ingenting hindrer renholder i arbeidet.
 2. Hvitevarer er trukket fram slik at renholder kan vaske rundt dem.
 3. Dusjkabinett og badekar er trukket frem og klargjort til vask.
 4. Kjøleskap og fryseboks er koblet ut 24 timer før slik at de ikke er kalde eller inneholder frost.

Våre renholdere foretar kun vask. Vi demonterer ikke hvitevarer eller andre installasjoner. Våre ansatte har ikke med seg spesialverktøy.

Grønt Renhold forbeholder seg retten til å vurdere om det er forsvarlig å vaske vinduer ved kuldegrader. Dersom vannet fryser ved vask, vil vinduene ikke bli vasket.

Garanti, Kvalitetskontroll og Faktura

 1. Vi gir 100% fornøyelsesgaranti på oppdraget. Det er både den som bestiller vask og den som overtar boligen som har rett til å klage på oppdraget. Ved eventuelle mangler tar vi forbehold om retten til å utbedre jobben innen 2 virkedager.
 2. Vi garanterer at vi kommer til avtalt tid.
 3. Vi garanterer at vi er ferdige til avtalt tid.
 4. Vi gjør kvalitetskontroll, gjerne sammen med kunden.
 5. Kunden mottar faktura etter at jobben blir godkjent, med 7-10 dager betalingsutsettelse.

Mangler og oppretting

Dersom det oppleves å være vesentlige avvik fra standard tjenesten skal dette varsles per e-post eller telefon så snart forholdet ble kjent og senest innen 3 dager etter leverings dato.

Grønt Renhold AS vil forbeholde seg retten til å tilby en utbedring innen 2 virkedager. Grønt Renhold vil forbeholde seg retten til utbedring av avviket, uten at dette medfører reduksjon i pris. Eventuell egen utbedring kompenseres ikke. Det forutsettes at håndverksarbeid/flytting ikke utføres mens rengjøringen foregår. Grønt Renhold AS tar ikke ansvar for avvik fra avtalt service hvis det utføres håndverksarbeid under eller etter at service er utført.

Dersom kunden ikke er tilgjengelig ved utførelse av oppdraget, vil eventuelle avvik løses i henhold til Grønt Renhold sine standarder. Dette kan medføre ekstra kostnader. Eventuell ventetid vil faktureres.